Informacja o Administratorze i gromadzeniu danych osobowych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NOVECOOD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 75, 62-510 Konin.
 2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem https://www.cangoor.eu/ zwany w dalszej części Sklepem internetowym.
 3. Kontakt z Administratorem odbywa się za sprawą poczty e-mail, kontaktu telefonicznego z konsultantem lub listownie na adres NOVECOOD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 75, 62-510 Konin.
 4. Obowiązująca definicja RODO dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia/umowy jest dobrowolne, jednak jest też niezbędne dla poprawnego wykonania i realizacji umowy. W przypadku niepodania niezbędnych danych wykonanie zlecenia nie będzie możliwe.
 2. Zgodnie z Polityką Prywatności, Użytkownik to każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis lub w inny sposób korzysta z jego oferty.
 3. Użytkownik ma możliwość przeglądania Serwisu bez konieczności podawania swoich danych lub rejestracji chyba, że przepisy tego wymagają.
 4. Zgodnie z Polityką Prywatności, danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które udało się zidentyfikować, lub są możliwe do zidentyfikowania za sprawą jednego bądź kilku czynników. Dotyczy to między innymi IP urządzenia, identyfikatora internetowego, informacji gromadzonych za pomocą plików cookie lub danych o lokalizacji.
 5. Rejestrujące się osoby w Serwisie proszone są o dane, które są konieczne do stworzenia oraz obsługi takiego konta. Możliwe jest jednocześnie podanie danych dodatkowych, co ma pomóc w takiej obsłudze. Podanie takich danych jest dobrowolne i można je w razie potrzeby usunąć.
 6. Administrator do realizacji wykorzystuje i przetwarza niezbędne dane w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu (ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy i kraj). Niezbędnymi danymi jest również nazwa firmy, NIP i dane kontaktowe jak telefon oraz adres e-mail.

Kwestie bezpieczeństwa

 1. Administrator wedle swoich możliwości stosuje oraz dobiera rozwiązania organizacyjne i techniczne, które w efekcie mają zapewnić właściwą ochronę w przetwarzaniu danych o charakterze osobowym. Administrator i osoby upoważnione posiadają pełen dostęp do baz danych.
 2. Administrator podejmuje działania niezbędne do zabezpieczenia Użytkownika i jego danych przed ich wyciekiem do nieuprawnionych podmiotów.
 3. Dane pozostające w rękach Administratora nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jednocześnie zabezpiecza on te dane przed osobami bez upoważnienia oraz przetwarzania lub sytuacjami mającymi naruszyć przepisy prawa.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje szereg praw, w tym dostępu do danych o sobie, ich weryfikacji, sprostowania, przetwarzania oraz usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z przepisami RODO.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z adresem, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, kiedy uważa, że podczas przetwarzania danych Administrator naruszył przepisy RODO.

Cele przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora

 1. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją zleceń/umów ze strony Administratora i jest zgodne z przepisami RODO (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienie zobowiązań prawnych i realizacja umów wynikających z Regulaminu i roili Administratora w związku z przepisami RODO.
 3. Celem gromadzenia i przetwarzania są również kwestie analityczne oraz statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika dotyczące preferencji, funkcjonowania i zapotrzebowania na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Celem jest również kwestie marketingowe lub własne, spersonalizowane świadczone zgodnie z przepisami RODO.
 5. Dochodzenie do roszczeń lub ich zabezpieczenie na podstawie przepisów RODO.
 6. Badanie aktywności Użytkownika, wyjście naprzeciw nowym potrzebom i dostosowanie posiadanej oferty do zmieniających się potrzeb oraz zainteresowań Użytkownika.
 7. Podnoszenie jakości świadczonych ofert i poszerzenia możliwości.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

 1. Administrator przekazuje niezbędne dane w taki sposób by nie naruszało to obowiązujących przepisów i umożliwiało realizację powierzonych mu prac oraz zleceń.
 2. Administrator w ramach realizacji zleceń przekazuje swoje dane między innymi:
  • dla firm kurierskich lub innych podmiotów specjalizujących się w dostarczaniu towarów,
  • operatorów systemów związanych z płatnością bezgotówkową, przy wyborze takiego sposobu,
  • dla firm świadczących innego rodzaju usługi niezbędnych do właściwego funkcjonowania oraz obsługi.
Na górę